O projektu


Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo operačního programu: CZ.1.13
Název prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí
Číslo prioritní osy: 13.4
Název oblasti odpory: Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Číslo oblasti podpory: 13.4.2
 

Název výzvy: 21. kolo výzvy - oblast podpory 4.2
 

 

Název projektu: Virtuální realita – cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví
Název projektu anglicky: Virtual Reality – The Way to Come Not Only in Building Industries
 

 Číslo projektu:
 CZ. 1.13/4.2.00/21.01116
   
Datum zahájení projektu: 01.06.2010
Datum ukončení projektu: 15.10.2011
Doba trvání projektu: 16,5 měsíce
 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 730 252,80 Kč
 

Realizátor: Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

www.voss-na.cz
 

Spolufinancuje:


Hlavním cílem tohoto projektu je vybudování učebny pro pasivní 3D projekci (laboratoř virtuální reality), včetně jejího vybavení nezbytnou technikou. Má se jednat o laboratoř pro výuku menších studijních skupin při max. počtu 17 žáků (polovina žáků třídy při jejich maximálním přípustném počtu). Tím bude dosaženo zlepšení fyzických podmínek pro výuku a získávání praktických dovedností studentů a absolventů školy v oborech jako deskriptivní geometrie, pozemní stavby, či architektura. Projekt má přitom vzhledem k plánovaným technologiím na regionální úrovni inovativní charakter a inspiruje se již v praxi u ověřeného projektu realizovaného na ČVUT v Praze.

První fáze projektu bude zaměřena na drobné stavební úpravy místnosti a následnou instalaci požadovaného zařízení - projektory pro 3D projekci, projekční plochy, stereobslužné grafické stanice, brýle pro stereoskopickou projekci a obslužný software. Dále bude pořízen stereometrický fotografický přístroj, který tvoří s výše uvedeným funkční celek. Tento přístroj má výrazně zjednodušit pořizování výchozích dat pro další (pokročilou) vizualizaci objektů, které není možné pořídit jinak (např. skutečné - existující architektonické památky).

Tento způsob zachycení prostoru umožní žákovi vidět model / realitu v lepším režimu 3D zobrazení. Pomocí obslužného software se následně nabízí možnost procházení vymodelovanou scénou. Této fázi však musí předcházet vytvoření modelových příkladů - čáry a tělesa (umístění v prostoru, řezy), stavební prvky (zastřešení, konstrukční systémy, schodiště, způsoby zakládání a další).